ДАЙН, ЦЭРГИЙН УРЛАГ СУДЛАЛЫН ТӨВ

Эрхэм зорилго:

Цэргийн урлагийн онол, хөгжлийн чиг хандлага, Зэвсэгт хүчний байгуулалтын үндсэн асуудлуудыг  судалж, үндэсний цэргийн урлагийг хөгжүүлэх..

Үйл ажиллагааны зорилго:

Цэргийн урлагийн онол, хөгжлийн чиг хандлагыг судалж, үндэсний цэргийн урлагийг хөгжүүлэх, Зэвсэгт хүчний байгуулалтыг төгөлдөржүүлэхэд чиглэсэн суурь судалгаа явуулж, онол, аргазүйн үндэслэлтэй санал, зөвлөмж боловсруулах.

Үйл ажиллагааны гол зорилтууд:

    • Цэргийн урлагийн онол, хөгжлийн чиг хандлагыг судалж, үндэсний цэргийн урлагийг хөгжүүлэх онол, арга зүйг боловсруулах;
    • Зэвсэгт хүчний байгуулалтыг төгөлдөржүүлэх онол, арга зүйн судалгаа явуулж, санал, зөвлөмж боловсруулах;
    • Цэргийн удирдлага, Зэвсэгт хүчний бэлэн байдлыг дээшлүүлэх сургалтын тогтолцоог боловсронгуй болгоход чиглэсэн онол, практикийн судалгаа явуулах;
    • Энхийг дэмжих ажиллагааны туршлага, сургамжид судалгаа явуулах.

СҮҮЛИЙН 5 ЖИЛ (2017-2021 ОН)-ИЙН СУДАЛГААНЫ АЖЛЫН ҮЗҮҮЛЭЛТ: