БАТЛАН ХАМГААЛАХЫН ДҮН ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ТӨВ

Эрхэм зорилго:

Батлан хамгаалах бодлого, түүний хэрэгжилтийн явц, үр дүнд шинжлэх ухааны үндэслэлтэй судалгаа шинжилгээний ажил явуулах. 

Үйл ажиллагааны зорилго:

Батлан хамгаалах бодлого, түүний хэрэгжилтийн явц, үр дүнд шинжлэх ухааны үндэслэлтэй дүн шинжилгээ хийж, бодлогын болон үйл ажиллагааны санал, зөвлөмж боловсруулах.

Үйл ажиллагааны гол зорилтууд:

    • Батлан хамгаалах бодлого, үйл ажиллагаанд дүн шинжилгээ хийх;
    • Батлан хамгаалах бодлогын хэрэгжилтийн явц, үр дүнд шинжилгээ хийх;
    • Судалгаа шинжилгээний үр дүнд тулгуурлан бодлогын болон үйл ажиллагааны санал, зөвлөмж боловсруулах.

СҮҮЛИЙН 5 ЖИЛ (2017-2021 ОН)-ИЙН СУДАЛГААНЫ АЖЛЫН ҮЗҮҮЛЭЛТ: