Дүрэм, журам Хэвлэх
  1. Эрдэм шинжилгээний ажилтны зэрэг дэвийн тодорхойлолт, нийтлэг шаардлага, шалгуур үзүүлэлт
  2. Эрдэм шинжилгээний ажилтныг аттестатчилах журам
  3. Шинжлэх ухааны докторын зэрэг хамгаалуулах, олгох журам
  4. Батлан хамгаалах эрдэм шинжилгээний хүрээлэнгийн дүрэм