Хууль Хэвлэх
  1. МОНГОЛ УЛСЫН БАТЛАН ХАМГААЛАХ ТУХАЙ ХУУЛЬ (Шинэчилсэн найруулга)
  2. ЗЭВСЭГТ ХҮЧНИЙ ТУХАЙ ХУУЛЬ (Шинэчилсэн найруулга)
  3. ЦЭРГИЙН АЛБАНЫ ТУХАЙ ХУУЛЬ
  4. ЦЭРГИЙН АЛБА ХААГЧИЙН ЭРХ ЗҮЙН БАЙДЛЫН ТУХАЙ ХУУЛЬ