ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ХУРАЛ - 1985 он Хэвлэх
  1. “Говь талын нөхцөлд цэргийг   шилжүүлэн бүлэглэх зарим онцлог, туршлага”