ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ХУРАЛ - 1984 он Хэвлэх
  1. “МАА-ийн зэвсэг, байлдааны техникийн  бэлэн байдлыг өндөржүүлэхэд офицер,   боловсон хүчний үүрэг хариуцлага