ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ХУРАЛ - 1983 он Хэвлэх
  1. “МАХН-аас цэргийн сахилгыг   бэхжүүлэх талаар тавьж байгаа шаардлага, түүнийг хэрэгжүүлэх арга зам”